Opus background lines

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Informacije o obradi osobnih podataka kandidata (Ispitanika) koji se prijavljuje na Natječaj za zapošljavanje u OPUS OPTIMUS d.o.o.

Sukladno odredbi čl. 13. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća Europe od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, dalje u tekstu: Uredba) ovom Informacijom pružamo obavijest o obradi i sigurnosti osobnih podataka kandidata, pravima kandidata i kako se ta prava ostvaruju.

Podaci o voditelju obrade osobnih podataka

OPUS OPTIMUS Ltd
Rapska 33,
10000 Zagreb,
Tel: 01 6445 657
Email: info@opus-optimus.hr

Kategorije osobnih podataka koji se obrađuju

Osobne podatke prikupljamo samo izravno od kandidata kada se prijavi na Natječaj za zapošljavanje putem otvorene molbe za zapošljavanje i/ili molbe za zapošljavanje na otvoreni natječaj bilo osobno i/ili putem službene web stranice Društva i/ili poštanskom pošiljkom i/ili putem e-mail-a.

To uključuje sljedeće podatke:

 • Ime i prezime, kontakt podaci (telefon, e-mail, mobitel), adresa boravišta (ulica, grad, poštanski broj)
 • podaci navedeni u životopisu (npr. prethodna zanimanja, podaci o školovanju i stručnoj spremi, vještine i osobni interesi, strani jezici, vozačka dozvola, ostale aktivnosti)
 • radno iskustvo (radno mjesto, trajanje radnog odnosa i naziv poslodavca)
 • podaci o trenutnom radnom statusu, otkaznom roku i najranijem mogućem početku rada

Ako je propisano posebnim zakonom Voditelj obrade obrađuje podatke o nekažnjavanju iz kaznene i/ili prekršajne evidencije. Navedene podatke Voditelj obrade prikuplja izravno od kandidata. U tu svrhu Voditelj obrade može tražiti od kandidata dostavu odgovarajuće isprave (npr. potvrda o nekažnjavanju, potvrda da se protiv kandidate ne vodi prekršajni postupak).

Svrha obrade i pravna osnova obrade

Osobni podaci prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe selekcijskog postupka kandidata koji se prijavio na Natječaj za zapošljavanje radi namjere sklapanja ugovora o rad, što uključuje:

 • utvrđivanje kvalifikacija za zapošljavanje i donošenje odluke o zapošljavanju
 • o evaluacije kandidata za eventualna druga slobodna radna mjesta
 • o provođenje referentnih provjera i/ili provođenje pozadinskih provjera (gdje je primjenjivo)
 • o obavještavanje kandidata putem telefona, e-mail-a, SMS-a ili na drugi način o tijeku procesa za zapošljavanje

Selekcijski postupak kandidata može uključivati razgovore, testiranja (opće znanje, poznavanje regulative iz određenog područja, stručno znanje, informatičko znanje, psihologijsko testiranje i sl.).

Podaci koji se traže u prijavi te mogući prikupljeni podaci prilikom obavljanja razgovora, testiranja s kandidatom, koriste se samo za potrebe provedbe selekcijskog postupka. Kandidat nije u obvezi dati tražene podatke, pristupiti razgovoru, testiranju, ali to može utjecati na rezultat selekcijskog postupka kandidata.

U slučaju da se s odabranim kandidatom namjerava sklopiti Ugovor o radu, voditelj obrade dužan je prikupiti i određene druge podatke od kandidata za koje postoji pravna obveza prikupljanja, o čemu će se pružiti posebna informacija.

Osobne podatke Ispitanika obrađujemo zakonito, pošteno i transparentno, u posebne, izričite i zakonite svrhe, vodeći brigu o obradi onih podataka koji su nužni u odnosu na svrhu obrade, točnosti tih podataka i njihovom razdoblju pohrane. Te podatke obrađujemo na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.

Voditelj obrade poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao odgovarajuću razinu sigurnosti osobnih podataka Ispitanika, uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizik različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode pojedinaca.

Pravni temelj za obradu osobnih podataka:

 • kako bi Društvo poduzelo radnje na zahtjev Ispitanika prije sklapanja ugovora (članak 6. stavak 1. točka b) Uredbe
 • na temelju privole Ispitanika koji šalju otvorenu zamolbu za posao (članak 6. stavak 1. točka a) Uredbe.
 • Na temelju privole Društvo pohranjuje podatke o ispitanicima u svrhu kontaktiranja radi potencijalnih budućih radnih mjesta.

Kandidat može privolu u svakom trenutku povući /opozvati. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole koja je provedena prije njezinog povlačenja.

Privola se može povući na jednak način kao što je i dana.

Prava Ispitanika (kandidata)

Ispitanik ima pravo zatražiti od voditelja obrade ostvarivanje prava na: pristup, ispravak, brisanje, prenosivost, ograničenje, prigovor, osporavanje odluke koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi (uključujući izradu profila) osobnih podataka koji se odnose na Ispitanika.

Ispitanik ostvaruje svoja prava podnošenjem zahtjeva ili prigovora: pisanim putem ili osobnom dostavom istih na adresu OPUS OPTIMUS d.o.o, Rapska 33, 10000 Zagreb, s naznakom na omotnici “Osobni podaci“ ili elektroničkim putem na e-mail adresu: email: info@opus-optimus.hr

Zahtjev odnosno prigovor treba sadržati točne osobne podatke podnositelja te potpune, jasne i točne razloge za ostvarivanja prava Ispitanika. Kada je to nužno radi utvrđivanja istovjetnosti Ispitanika, voditelj obrade može, prije
obrade predmeta, zatražiti od Ispitanika podatke i dokaze o njegovom identitetu, kao i dopunu obrazloženja kada je to u interesu utvrđivanja činjenica važnih za rješavanje zahtjeva odnosno prigovora.

Kada Ispitanik dostavlja Voditelju obrade osobnu ispravu (osobna iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola) ili presliku takve isprave kao dokaz o identitetu, takav dokaz treba imati vidljive podatke o imenu i prezimenu, osobnom identifikacijskom broju (OIB-u) ili za strane državljane nacionalni ID, prebivalištu (ulica i broj te mjesto), broj isprave i datum važenja isprave, dok svi ostali podaci na toj ispravi mogu biti odgovarajuće zaštićeni odnosno učinjeni nevidljivima (zatamnjivanjem i sl.). Obrada podataka s osobne isprave strogo je ograničena od strane voditelja obrade i koristit će se samo u svrhu potvrde identiteta i zaštite podataka Ispitanika radi sprječavanja prijevara (npr. lažni identitet, zlouporaba osobnih podataka i sl.) te se isti podaci neće pohranjivati duže nego što je potrebno za tu svrhu.

U slučaju nemogućnosti utvrđivanja identiteta Ispitanika, voditelj obrade ima pravo odbiti postupiti po zahtjevu ili prigovoru kao i u slučaju kada su isti očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihove učestalosti.

Voditelj obrade odgovorit će Ispitaniku u roku od mjesec dana od dana zaprimanja valjanog zahtjeva ili prigovora uz napomenu kako se taj rok može, prema potrebi, produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj istih. Voditelj obrade obavijestit će Ispitanika o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od dana zaprimanja valjanog zahtjeva ili prigovora, zajedno s razlozima odgađanja davanja odgovora.

Ispitanik, ako smatra da mu je povrijeđeno neko zajamčeno pravo iz Uredbe i Zakona ima pravo podnijeti pritužbu, odnosno zahtjev za utvrđivanje povrede prava, nadzornom tijelu, Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP), Selska cesta 136, 10000 Zagreb, e-mail: azop@azop.hr

Predlaže se Ispitaniku prije podnošenja zahtjeva za utvrđivanje povrede prava AZOP-u, kontaktirati Voditelja obrade podataka radi razjašnjenja spornih pitanja.

Primatelji osobnih podataka Ispitanika (kandidata)

Osobni podaci Ispitanika s kojim se namjerava sklopiti Ugovor o radu dostavljaju se obrazovnoj ustanovi u kojoj je Ispitanik stekao zvanje radi provjere točnosti podataka.

Neovisno o navedenim primateljima, osobni podaci mogu se dati pravnim i fizičkim osobama koje temeljem ugovora o pružanju/obavljanju usluge s voditeljem obrade, isključivo u ime i prema uputama voditelja obrade u svojstvu izvršitelja obrade (npr. pružatelji informatičkih usluga) mogu obrađivati osobne podatke, sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.

Privola za obradu osobnih podataka

Slažete se da u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka dajete privolu društvu OPUS OPTIMUS d.o.o., 69438308755, Rapska 33, 10000 Zagreb, za prikupljanje i obradu mojih osobnih podataka: ime i prezime, kontakt podaci (telefon, e-mail, mobitel), adresa boravišta (ulica, grad, poštanski broj); prethodna zanimanja, podaci o školovanju i stručnoj spremi, vještine i osobni interesi, strani jezici, vozačka dozvola, ostale aktivnosti i trenutno radno mjesto (sadržanih u formi pismenog životopisa papirnato i/ili elektronički), u sljedeću svrhu:

 • S ovom privolom slažete se za čuvanje podataka u internoj bazi potencijalnih kandidata za posao, radi obavještavanja i kontaktiranja Ispitanika o otvorenom natječaju za zapošljavanje.
 • Privole koje ste nam dali možete povući u svakom trenutku s napomenom da to ne utječe na zakonitost obrade podataka prije povlačenja suglasnosti s Vaše strane.

Prikupljeni osobni podaci se neće koristiti u druge svrhe osim navedenih u ovoj privoli, te se neće prenositi trećim stranama bez obavijesti i pristanka Ispitanika.

Ova privola se pohranjuje kod Uprave društva na adresi: Rapska 33, Zagreb, na rok od 2 (dvije) godine dana. NAPOMENA: Privola se odnosi samo na navedene svrhe obrade i navedene kategorije osobnih podataka te se obrada osobnih podataka ne smije koristiti u druge svrhe. Obrada navedenih kategorija osobnih podataka provoditi će se sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Ako pojedinac želi povući privolu, to može učiniti pisanim putem ili osobno na adresu: Rapska 33, Zagreb ili putem e-pošte na adresu: info@opus-optimus.hr

Za detaljnije informacije o pravima i obavezama Ispitanika, uključujući i pravila davanja, korištenja i povlačenja privole možete se informirati kod nadzornog tijela za zaštitu osobnih podataka RH: Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP), Selska cesta 136, 10000 Zagreb, e-mail: azop@azop.hr